Algemene Voorwaarden PUUR Life Style

Behandeling

 • De cliënt is voorgelicht door de therapeut over de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode, middels de website en/of intakegesprek.
 • De therapeut verplicht zich informatie te verstrekken aan de cliënt betreffende de behandeling.
 • De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de therapeut. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde.
 • Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.
 • De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.

Betaling

 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling zoals vermeld in de prijslijst, te vinden op de website. Deze is contant, per betaalverzoek of per overschrijving te voldoen.
 • Betaling dient steeds te geschieden binnen 7 dagen na ontvangst van verzoek tot betaling.
 • Bij het ontbreken van een betaling binnen 7 dagen, is de cliënt in verzuim en wordt een aanmaning verstuurd. Wordt deze aanmaning niet binnen de vernoemde tijd betaald, zullen extra kosten in rekening worden gebracht.
 • Kosten voor behandelingen kunnen niet bij de zorgverzekeraar in rekening worden gebracht.

Afspraken

 • Afspraken die niet nagekomen worden en niet tenminste 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.

Geheimhouding en privacy

 • De therapeut verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald is in de Nederlandse wetgeving.
 • De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.
 • De therapeut mag zonder instemming van de cliënt geen behandeling verrichten.
 • Lees meer over jouw privacy in mijn privacyverklaring.